Alpha Test: 08/03 - Open Beta: 09/03

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 02:00
Huyết Lâu Server 2,3 02:30
Binh đoàn pháp sư ALL Server 03:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 06:40
Boss Vàng Server 2,3 08:00
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 10:45
Sky Event Server 2 13:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT Alpha Test: 08/03 - Open Beta: 09/03!